[1]
Astha Jain, Astha Jain, Jasmeen Kaur, Nancy, Yogita Bansal, Balraj Saini, and Gulshan Bansal, “WHO Guided Real Time Stability Testing on Shankhpushpi Syrup”, J. Pharm. Technol. Res. Manag., vol. 5, no. 1, pp. 1-19, May 2017.