(1)
Astha Jain; Astha Jain; Jasmeen Kaur; Nancy, Yogita Bansal; Balraj Saini; Gulshan Bansal. WHO Guided Real Time Stability Testing on Shankhpushpi Syrup. J. Pharm. Technol. Res. Manag. 2017, 5, 1-19.